1

Βίβλος[The] book
γενέσεωςof [the] genealogyἸησοῦΧριστοῦυἱοῦΔαυὶδof David,υἱοῦἈβραάμ.of Abraham:

2

ἈβραὰμAbraham
ἐγέννησενbegatτὸνἸσαάκ·Isaac,ἸσαὰκIsaacδὲἐγέννησενbegatτὸνἸακώβ·Jacob,ἸακὼβJacobδὲἐγέννησενbegatτὸνἸούδανJudahκαὶτοὺςἀδελφοὺςαὐτοῦ·

3

ἸούδαςJudah
δὲἐγέννησενbegatτὸνΦάρεςPerezκαὶτὸνΖάραZerahἐκτῆςΘαμάρ·Tamar,ΦάρεςPerezδὲἐγέννησενbegatτὸνἙσρώμ·Hezron,ἙσρὼμHezronδὲἐγέννησενbegatτὸνἈράμ·Ram.

4

ἈρὰμRam
δὲἐγέννησενbegatτὸνἈμιναδάβ·Amminadab,ἈμιναδὰβAmminadabδὲἐγέννησενbegatτὸνΝαασσών·Nahshon,ΝαασσὼνNahshonδὲἐγέννησενbegatτὸνΣαλμών·Salmon.

5

ΣαλμὼνSalmon
δὲἐγέννησενbegatτὸνΒόεςBoazἐκτῆςῬαχάβ·Rahab,ΒόεςBoazδὲἐγέννησενbegatτὸνἸωβὴδObedἐκτῆςῬούθ·Ruth,ἸωβὴδObedδὲἐγέννησενbegatτὸνἸεσσαί·Jesse,

6

ἸεσσαὶJesse
δὲἐγέννησενbegatτὸνΔαυὶδDavidτὸνβασιλέα·king.ΔαυὶδDavidδὲἐγέννησενbegatτὸνΣολομῶναSolomonἐκτῆςτοῦΟὐρίου·of Uriah,

7

ΣολομὼνSolomon
δὲἐγέννησενbegatτὸνῬοβοάμ·Rehoboam,ῬοβοὰμRehoboamδὲἐγέννησενbegatτὸνἈβιά·Abijah,ἈβιὰAbijahδὲἐγέννησενbegatτὸνἈσάφ·Asa.

8

ἈσὰφAsa
δὲἐγέννησενbegatτὸνἸωσαφάτ·Jehoshaphat,ἸωσαφὰτJehoshaphatδὲἐγέννησενbegatτὸνἸωράμ·Joram,ἸωρὰμJoramδὲἐγέννησενbegatτὸνὈζίαν·Uzziah.

9

ὈζίαςUzziah
δὲἐγέννησενbegatτὸνἸωαθάμ·Jotham,ἸωαθὰμJothamδὲἐγέννησενbegatτὸνἈχάζ·Ahaz,ἈχὰζAhazδὲἐγέννησενbegatτὸνἙζεκίαν·Hezekiah.

10

ἙζεκίαςHezekiah
δὲἐγέννησενbegatτὸνΜανασσῆ·Manasseh,ΜανασσῆςManassehδὲἐγέννησενbegatτὸνἈμώς ·Amos,ἈμὼςAmosδὲἐγέννησενbegatτὸνἸωσίαν·Josiah,

11

ἸωσίαςJosiah
δὲἐγέννησενbegatτὸνἸεχονίανJeconiahκαὶτοὺςἀδελφοὺςαὐτοῦἐπὶτῆςμετοικεσίαςcarrying awayΒαβυλῶνος.to Babylon.

12

Μετὰ
δὲτὴνμετοικεσίανcarrying awayΒαβυλῶνοςto Babylon:ἸεχονίαςJeconiahἐγέννησενbegatτὸνΣαλαθιήλ·Shealtiel,ΣαλαθιὴλShealtielδὲἐγέννησενbegatτὸνΖοροβαβέλ·Zerubbabel,

13

ΖοροβαβὲλZerubbabel
δὲἐγέννησενbegatτὸνἈβιούδ·Abiud,ἈβιοὺδAbiudδὲἐγέννησενbegatτὸνἘλιακίμ·Eliakim,ἘλιακὶμEliakimδὲἐγέννησενbegatτὸνἈζώρ·Azor.

14

ἈζὼρAzor
δὲἐγέννησενbegatτὸνΣαδώκ·Zadok,ΣαδὼκZadokδὲἐγέννησενbegatτὸνἈχίμ·Achim,ἈχὶμAchimδὲἐγέννησενbegatτὸνἘλιούδ·Eliud.

15

ἘλιοὺδEliud
δὲἐγέννησενbegatτὸνἘλεάζαρ·Eleazar,ἘλεάζαρEleazarδὲἐγέννησενbegatτὸνΜατθάν·Matthan,ΜατθὰνMatthanδὲἐγέννησενbegatτὸνἸακώβ·Jacob,

16

ἸακὼβJacob
δὲἐγέννησενbegatτὸνἸωσὴφJoseph,τὸνἄνδραΜαρίαςof Mary,ἐξἧςἐγεννήθηwas bornἸησοῦςλεγόμενοςΧριστός.

17

Πᾶσαι
οὖναἱγενεαὶgenerationsἀπὸἈβραὰμAbrahamἕωςtoΔαυὶδDavid [were]γενεαὶgenerationsδεκατέσσαρεςfourteen;καὶἀπὸΔαυὶδDavidἕωςuntilτῆςμετοικεσίαςcarrying awayΒαβυλῶνοςto Babylon,γενεαὶgenerationsδεκατέσσαρεςfourteen;καὶἀπὸτῆςμετοικεσίαςcarrying awayΒαβυλῶνοςto BabylonἕωςuntilτοῦΧριστοῦγενεαὶgenerationsδεκατέσσαρες.fourteen.

18

Τοῦ
δὲἸησοῦΧριστοῦγένεσιςoriginοὕτωςἦν·μνηστευθείσηςAt the pledgingτῆςμητρὸςmotherαὐτοῦΜαρίαςMaryτῷἸωσήφ,to Joseph,πρὶνbeforeσυνελθεῖνto come togetherαὐτοὺςεὑρέθηshe was foundἐνγαστρὶwomb [regnancy]ἔχουσαἐκπνεύματοςἁγίου.

19

ἸωσὴφJoseph
δὲἀνὴραὐτῆς,δίκαιοςrighteousὢνκαὶμὴθέλωναὐτὴνδειγματίσαι ,to expose,ἐβουλήθηpurposedλάθρᾳsecretlyἀπολῦσαιto send awayαὐτήν.

20

Ταῦτα
δὲαὐτοῦἐνθυμηθέντοςwas pondering,ἰδοὺἄγγελοςan angelκυρίουκατ᾽ὄναρa dreamἐφάνηappearedαὐτῷλέγων·ἸωσὴφJoseph,υἱὸςΔαυίδ,of David,μὴφοβηθῇςmay you fearπαραλαβεῖνto receiveΜαρίανMaryτὴνγυναῖκάσου·τὸγὰρἐναὐτῇγεννηθὲνhaving been conceived,ἐκπνεύματόςἐστινἁγίου.

21

τέξεταιShe will bear
δὲυἱόν,καὶκαλέσειςyou will callτὸὄνομααὐτοῦἸησοῦν·αὐτὸςγὰρσώσειwill saveτὸνλαὸνpeopleαὐτοῦἀπὸτῶνἁμαρτιῶνsinsαὐτῶν.

22

Τοῦτο
δὲὅλονallγέγονενἵναπληρωθῇmay be fulfilledτὸῥηθὲνὑπὸκυρίουδιὰτοῦπροφήτουprophet,λέγοντος·

23

ἰδοὺ
παρθένοςvirginἐνγαστρὶwomb [pregnancy]ἕξεικαὶτέξεταιwill bearυἱόν,καὶκαλέσουσινthey will callτὸὄνομααὐτοῦἘμμανουήλ,Immanuel,”ἐστινμεθερμηνευόμενον·being translated,μεθ᾽ἡμῶνθεός.

24

ἘγερθεὶςHaving been awoken
δὲἸωσὴφJosephἀπὸτοῦὕπνουsleep,ἐποίησενὡςπροσέταξενcommandedαὐτῷἄγγελοςangelκυρίου·καὶπαρέλαβενreceivedτὴνγυναῖκααὐτοῦ

25

καὶ
οὐκἐγίνωσκεναὐτὴνἕωςuntilοὗἔτεκενshe had brought forthυἱόνκαὶἐκάλεσενhe calledτὸὄνομααὐτοῦἸησοῦν.