1

Βίβλος[The] book
γενέσεωςof [the] genealogyἸησοῦof JesusΧριστοῦChrist,υἱοῦsonΔαυὶδof David,υἱοῦsonἈβραάμ.of Abraham:

2

ἈβραὰμAbraham
ἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἰσαάκ·Isaac,ἸσαὰκIsaacδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἰακώβ·Jacob,ἸακὼβJacobδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>ἸούδανJudahκαὶandτοὺςtheἀδελφοὺςbrothersαὐτοῦ·of him.

3

ἸούδαςJudah
δὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>ΦάρεςPerezκαὶandτὸν<the>ΖάραZerahἐκout ofτῆς<the>Θαμάρ·Tamar,ΦάρεςPerezδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἑσρώμ·Hezron,ἙσρὼμHezronδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἀράμ·Ram.

4

ἈρὰμRam
δὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἀμιναδάβ·Amminadab,ἈμιναδὰβAmminadabδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ναασσών·Nahshon,ΝαασσὼνNahshonδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Σαλμών·Salmon.

5

ΣαλμὼνSalmon
δὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>ΒόεςBoazἐκout ofτῆς<the>Ῥαχάβ·Rahab,ΒόεςBoazδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>ἸωβὴδObedἐκout ofτῆς<the>Ῥούθ·Ruth,ἸωβὴδObedδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἰεσσαί·Jesse,

6

ἸεσσαὶJesse
δὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>ΔαυὶδDavidτὸνtheβασιλέα·king.ΔαυὶδDavidδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>ΣολομῶναSolomonἐκout ofτῆςthe [wife]τοῦ<the>Οὐρίου·of Uriah,

7

ΣολομὼνSolomon
δὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ῥοβοάμ·Rehoboam,ῬοβοὰμRehoboamδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἀβιά·Abijah,ἈβιὰAbijahδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἀσάφ·Asa.

8

ἈσὰφAsa
δὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἰωσαφάτ·Jehoshaphat,ἸωσαφὰτJehoshaphatδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἰωράμ·Joram,ἸωρὰμJoramδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ὀζίαν·Uzziah.

9

ὈζίαςUzziah
δὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἰωαθάμ·Jotham,ἸωαθὰμJothamδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἀχάζ·Ahaz,ἈχὰζAhazδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἑζεκίαν·Hezekiah.

10

ἙζεκίαςHezekiah
δὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Μανασσῆ·Manasseh,ΜανασσῆςManassehδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἀμώς ·Amos,ἈμὼςAmosδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἰωσίαν·Josiah,

11

ἸωσίαςJosiah
δὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>ἸεχονίανJeconiahκαὶandτοὺςtheἀδελφοὺςbrothersαὐτοῦof himἐπὶat [the time]τῆςof theμετοικεσίαςcarrying awayΒαβυλῶνος.to Babylon.

12

ΜετὰAfter
δὲthenτὴνtheμετοικεσίανcarrying awayΒαβυλῶνοςto Babylon:ἸεχονίαςJeconiahἐγέννησενbegatτὸν<the>Σαλαθιήλ·Shealtiel,ΣαλαθιὴλShealtielδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ζοροβαβέλ·Zerubbabel,

13

ΖοροβαβὲλZerubbabel
δὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἀβιούδ·Abiud,ἈβιοὺδAbiudδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἐλιακίμ·Eliakim,ἘλιακὶμEliakimδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἀζώρ·Azor.

14

ἈζὼρAzor
δὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Σαδώκ·Zadok,ΣαδὼκZadokδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἀχίμ·Achim,ἈχὶμAchimδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἐλιούδ·Eliud.

15

ἘλιοὺδEliud
δὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἐλεάζαρ·Eleazar,ἘλεάζαρEleazarδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ματθάν·Matthan,ΜατθὰνMatthanδὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>Ἰακώβ·Jacob,

16

ἸακὼβJacob
δὲthenἐγέννησενbegatτὸν<the>ἸωσὴφJoseph,τὸνtheἄνδραhusbandΜαρίαςof Mary,ἐξout ofἧςwhomἐγεννήθηwas bornἸησοῦςJesus,whoλεγόμενοςis being calledΧριστός.Christ.

17

ΠᾶσαιAll
οὖνthereforeαἱtheγενεαὶgenerationsἀπὸfromἈβραὰμAbrahamἕωςtoΔαυὶδDavid [were]γενεαὶgenerationsδεκατέσσαρεςfourteen;καὶandἀπὸfromΔαυὶδDavidἕωςuntilτῆςtheμετοικεσίαςcarrying awayΒαβυλῶνοςto Babylon,γενεαὶgenerationsδεκατέσσαρεςfourteen;καὶandἀπὸfromτῆςtheμετοικεσίαςcarrying awayΒαβυλῶνοςto BabylonἕωςuntilτοῦtheΧριστοῦChrist,γενεαὶgenerationsδεκατέσσαρες.fourteen.

18

Τοῦ<the>
δὲNowἸησοῦof JesusΧριστοῦChristtheγένεσιςoriginοὕτωςthusἦν·was happening:μνηστευθείσηςAt the pledgingτῆςof theμητρὸςmotherαὐτοῦof HimΜαρίαςMaryτῷ<the>Ἰωσήφ,to Joseph,πρὶνbeforethanσυνελθεῖνto come togetherαὐτοὺςof them,εὑρέθηshe was foundἐνinγαστρὶwomb [regnancy]ἔχουσαhavingἐκout ofπνεύματος[the] Spiritἁγίου.Holy.

19

ἸωσὴφJoseph
δὲnow,theἀνὴρhusbandαὐτῆς,of her,δίκαιοςrighteousὢνbeing,καὶandμὴnotθέλωνwillingαὐτὴνherδειγματίσαι ,to expose,ἐβουλήθηpurposedλάθρᾳsecretlyἀπολῦσαιto send awayαὐτήν.her.

20

ΤαῦταThese things
δὲnowαὐτοῦwhen heἐνθυμηθέντοςwas pondering,ἰδοὺbehold,ἄγγελοςan angelκυρίουof [the] Lordκατ᾽inὄναρa dreamἐφάνηappearedαὐτῷto him,λέγων·saying,ἸωσὴφJoseph,υἱὸςsonΔαυίδ,of David,μὴnotφοβηθῇςmay you fearπαραλαβεῖνto receiveΜαρίανMaryτὴν[as] theγυναῖκάwifeσου·of you;τὸthatγὰρforἐνinαὐτῇherγεννηθὲνhaving been conceived,ἐκfromπνεύματός[the] Spiritἐστιν[which] is,ἁγίου.Holy.

21

τέξεταιShe will bear
δὲthenυἱόν,a son,καὶandκαλέσειςyou will callτὸtheὄνομαnameαὐτοῦof HimἸησοῦν·Jesus;αὐτὸςHeγὰρforσώσειwill saveτὸνtheλαὸνpeopleαὐτοῦof Himἀπὸfromτῶνtheἁμαρτιῶνsinsαὐτῶν.of them.

22

ΤοῦτοThis
δὲthenὅλονallγέγονενhas come to pass,ἵναthatπληρωθῇmay be fulfilledτὸthatῥηθὲνhaving been spokenὑπὸbyκυρίουLordδιὰthroughτοῦtheπροφήτουprophet,λέγοντος·saying,

23

ἰδοὺBehold,
theπαρθένοςvirginἐνinγαστρὶwomb [pregnancy]ἕξειwill have,καὶandτέξεταιwill bearυἱόν,a son,καὶandκαλέσουσινthey will callτὸtheὄνομαnameαὐτοῦof HimἘμμανουήλ,Immanuel,”whichἐστινisμεθερμηνευόμενον·being translated,μεθ᾽Withἡμῶνus<the>θεός.God.

24

ἘγερθεὶςHaving been awoken
δὲthen<the>ἸωσὴφJosephἀπὸfromτοῦtheὕπνουsleep,ἐποίησενhe didὡςasπροσέταξενcommandedαὐτῷhimtheἄγγελοςangelκυρίου·of [the] Lord,καὶandπαρέλαβενreceivedτὴνtheγυναῖκαwifeαὐτοῦof him,

25

καὶand
οὐκnotἐγίνωσκενhe was knowingαὐτὴνherἕωςuntilοὗthatἔτεκενshe had brought forthυἱόνa son;καὶandἐκάλεσενhe calledτὸtheὄνομαnameαὐτοῦof HimἸησοῦν.Jesus.